Obec Drunče

 • Aktuality
 • O obci
 • Okolí obce
 • Úřední deska
 • Odkazy
 • Kontakty

 • Rubriky úřední desky - Povinně zveřejňované údaje

  Povinně zveřejňované informace
  (ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím - standard ISVS)

  1. Úplný oficiální název povinného subjektu

  Obec Drunče

  2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

   Obec Drunče (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
   Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
   Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
   Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

  3. Organizační struktura:

      Struktura Obecního úřadu

  4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail:

    4.1Kontaktní poštovní adresa
  Obecní úřad Drunče, č.p.: 41 , 37821 Drunče
    4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obecní úřad Drunče, č.p.: 41 , 37821 Drunče
    4.3Úřední hodiny
  St:18-20.00
    4.4Telefonní čísla
  384 384 271
    4.5Číslo faxu
  číslo faxu není
    4.6Adresa internetové stránky
  www.drunce.cz
    4.7Adresa e-podatelny
  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna.
  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@drunce.cz,
  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.
  Všeobecná pravidla elektronického podání:
  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").

  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.

  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:
  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:
  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.
  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
    4.8Další elektronické adresy
  obec@drunce.cz
    4.9Číslo datové schránky:
  4v7e6t5
      Kontakty

  5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

  ---

  6. Identifikační číslo organizace (IČO):

  00666912

  7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

  není přiděleno

  8. Dokumenty:

    8.1Seznamy hlavních dokumentů
  Úřední deska
  Vyhlášky a předpisy
    8.2Rozpočet
  Rozpočet obce

  9. Místo a způsob, jak získávat příslušné informace:

  Způsob zveřejňování informací
  Kontakty

  10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

  elektronicky na adrese obec@drunce.cz nebo osobně na adrese obecního úřadu v době úředních hodin

  11. Místo. lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek

  proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech
  Poučení o opravných prostředcích

  12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat:

  Formuláře

  13. Popisy postupů (návody k řešení životních situací)

  Řešení životních situací - Portál GOV

  14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec zejména jedná a rozhoduje:

  Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání Obce a Obecního úřadu

  15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

  Hrazení nákladů - sazebník

  16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

  ---

  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  ---

  18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  NOVAK SOFTWARE s.r.o.
  Kontakt: gpdr@nsw.cz

  Další povinně zveřejňované informace:

  Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

  Nebyly zatím žádné informace požadovány.

  Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

  http://www.rzp.cz/
  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
  https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

  Copyright (C) 2007 Obec Drunče
  Všechna práva vyhrazena

  nahoru | přidat k oblíbeným