Obec Drunče

 • Aktuality
 • O obci
 • Okolí obce
 • Úřední deska
 • Odkazy
 • Kontakty

 • Rubriky úřední desky - Povinně zveřejňované údaje

  Obec Drunče

  Zastupitelstvo obce Drunče

   

   

   

                                                     ZÁPIS

       ze zasedání  Zastupitelstva  obce Drunče konaného dne 14.9.2012 

   

     ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

   

  Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.Vladislavem Skůpou.

  Starosta konstatoval,že zasedání je usnášenischopné,neboť jsou přítomni všichni členové zastupitelstva.(prezenční listina zastupitelstva-příloha č 1).

   

   

  1)URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE.

   

  Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p.Jana Petříka a p.Jiřího Skůpu.

  Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.

   

  Návrh usnesení č1.

  Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli  zápisu  p.Jana Petříka a p.Skůpu J. zapisovatele Hanu Turkovou.

   

  VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

  USNESENÍ Č 1 BYLO SCHVÁLENO.

   

   

  2)SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASTUPITELSTVA:

   

  Pan starosta seznámil zastupitele s navrženým programem. K programu nebyly vzneseny námitky.

   

  Návrh usnesení č 2:

   

  Program :

  1)určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

  2)schválení programu

  3)příprava voleb do krajských zastupitelstev

  4)vytýčení hranice les.pozemků

  5)prodej lesa CHrástka(5 korun za 1m2)

  6)koupě hasičské stříkačky

  7)internet na OÚ

  8)dar za narození dítěte

  9)závěr

   

   

  Usnesení:

  Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.

  PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

  Usnesení č.2 bylo schváleno.

   

  3)PŘÍPRAVA NA VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

  Pan starosta navrhuje koupit na volby novou urnu a zajistit potřebný materiál.

   

  Návrh usnesení č.3:

  Zastupitelé pověřují pana starostu zajištěním občerstvení a bezproblémovým chodem voleb.

  Účetní pověřují objednáním nové urny a potřebných materiálů.

   

  Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

   

  Usnesení č 3.bylo jednohlasně a bez výhrad schváleno.

   

   

  4)  VYTÝČENÍ HRANIC LESNÍCH POZEMKŮ

   

  Zastupitelé obce Drunče byli seznámeni panem starostou s tím,že je pozván do J.Hradce na pozemkový fond,kde bude obeznámen s výměrou lesnich pozemků a vytýčením hranic lesů.

   

  Návrh usnesení č.4:

  Zastupitelé obce Drunče pověřují pana starostu k jednání na pozemkovém úřadu.

   

  Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

   

  Usnesení č.4 bylo schváleno.

   

   

  5.PRODEJ LESA CHRÁSTKA

   

  Starosta obeznámil zastupitele s možností prodat les Chrástka .

  Návrh usnesení č 5.:

  Zastupitelé obce navrhují prodej lesa za 5korun za m2.

   

   

  Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

   

  Usnesení č.5 bylo schváleno.

   

  6)KOUPĚ HASIČSKÉ STŘÍKAČKY PRO SDH DRUNČE

   

  Místní SDH DRUNČE požádal pana starostu o příspěvek na novou hasičskou stříkačku .Pan starosta navrhuje koupit novou stříkačku.

   

  Návrh usnesení č.6:

  Zastupitelé obce Drunče navrhují koupit novou stříkačku pro SDH Drunče.

  Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

   

   Usnesení č.6 bylo schváleno.

   

  7)INTERNET NA OÚ

  Pan starosta seznámil zastupitele s potřebou nechat opravit internetové připojení do zasedačky

  Obecního úřadu.

   

  Návrh usnesení č.7:

   

  Zastupitelé navrhují zajistit firmu Novak Software a nechat opravit připojení.

   

  Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

   

  Usneseníč 7 bylo schváleno.

   

  8)DAR MANŽELŮM KOTĚROVÝM ZA NAROZENÍ DCERY

   

  Pan starosta připomněl zastupitelům ,že schválili za narozené dítě pro manžele s trvalým bydlištěm v Drunči dar v hodnotě 10 000,-korun.

   

  Návrh usnesení č. 8:

   

  Zastupitelé navrhují darovat 10 000,-korun manželům Pavlovi a Janě Kotěrovým  při narození dcery Adélky.(darovací smlouva –příloha

   

  Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

   

  Usnesení 8 bylo schváleno.

   

  9) ZÁVĚR

   

  Na závěr pan starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.

   

  Přílohy zápisu:

  1)prezenční listina

  2)darovací smlouva

   

  Zápis byl zhotoven dne 15.9.2012

   

  Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

   

  Zapisovatel:Hana Turková

   

  Ověřovatel:Jan Petřík dne 14.9.2012

   

  Ověřovatel:Jiří Skůpa    dne  14.9..2012

   

   

  Starosta obce Drunče   dne 14.9..2012          

   

   

   

                                                                                                        Razítko obce


  Copyright (C) 2007 Obec Drunče
  Všechna práva vyhrazena

  nahoru | přidat k oblíbeným