Obec Drunče

 • Aktuality
 • O obci
 • Okolí obce
 • Úřední deska
 • Odkazy
 • Kontakty

 • Rubriky úřední desky - Povinně zveřejňované údaje

  Obec Drunče

  Zastupitelstvo obce Drunče

   

                                                     ZÁPIS

       ze zasedání  Zastupitelstva  obce Drunče konaného dne 15.6.2012  

   

     ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

   

  Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.Vladislavem Skůpou.

  Starosta konstatoval,že zasedání je usnášenischopné,neboť jsou přítomni všichni členové zastupitelstva.(prezenční listina zastupitelstva-příloha č 1).

   

   

  1) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE.

  Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p.Jana Petříka a p.Jiřího Skůpu.

  Jako zapisovatele p.Hanu Turkovou.

   

  Návrh usnesení č1.

  Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli  zápisu  p.Jana Petříka a p.Skůpu J. zapisovatele Hanu Turkovou.

   

  VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

  USNESENÍ Č 1 BYLO SCHVÁLENO.

   

   

  2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASTUPITELSTVA:

   

  Pan starosta seznámil zastupitele s navrženým programem. K programu nebyly vzneseny námitky.

   

  Návrh usnesení č 2:

  Program :

  1) určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

  2) schválení programu

  3) Závěrečný účet obce Drunče 2011

  4) nápravná opatření k přezkumu hospodaření za rok 2011

  5) rozpočtové změny č.1

  6) příspěvek hasičům na nové uniformy

  7) dokoupení stolů a židlí

  8) závěr

   

   

  Usnesení:

  Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje program zasedání.

  PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

  Usnesení č.2 bylo schváleno.

   

  3) ZÁVĚREČNÝ ŮČET OBCE DRUNČE 2011

  Pan starosta seznámil zastupitele se Závěrečným účtem obce Drunče za rok 2011.(příloha č.2)

  Nebyly vzneseny námitky.

   

  Návrh usnesení č.3:

  Zastupitelstvo obce Drunče navrhuje schválit Závěrečný účet obce Drunče za rok 2011 bez výhrad.

  Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

  Usnesení č 3.bylo jednohlasně a bez výhrad schváleno.

   

  4) PŘIJETÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ZJIŠTĚNÝCH CHYB A NEDOSTATKŮ.

   

  Zastupitelé obce Drunče obdrželi od pana starosty k nahlédnutí Zprávu ze závěrečného přezkumu hospodaření obce Drunče za rok 2011.Nebyly shledány závady a proto nebyla přijata žádná nápravná opatření.

   

  Návrh usnesení č.4:

  Zastupitelé obce Drunče schvalují a akceptují zprávu o hospodaření obce za rok 2011 .( příloha č.3)

  Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

   

  Usnesení č.4 bylo schváleno.

   

  5.ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.1

  Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami č.1.(příloha č.4)

   

  Návrh usnesení č 5.:

  Zastupitelé obce navrhují schválit rozpočtové změny č.1.

  Výsledek hlasování:PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

  Usnesení č.5 bylo schváleno.

   

   

  6) PŘÍSPĚVEK HASIČŮM NA UNIFORMY

  Místní SDH DRUNČE požádal pana starostu o příspěvek na nové uniformy,ve kterých by reprezentovali svou obec při různých vhodných příležitostech.jedná se asi o 6 uniforem ,v celkové hodnotě  okolo 9 tisíc korun.

   

  Návrh usnesení č.6:

  Zastupitelé obce Drunče navrhují schválit příspěvek na uniformy pro SDH ve výši okolo 9 tisíc korun.

   

  Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

   Usnesení č.6 bylo schváleno.

   

  7) NOVÉ STOLY A ŽIDLE DO KD

  Pan starosta seznámil zastupitele s potřebou dokoupit ještě alespon 6 souprav stolů a židlí do KD .

   

  Návrh usnesení č.7:

  Zastupitelé navrhují přikoupit stoly a židle do KD.

  Výsledek Hlasování: PRO 5.PROTI 0.ZDRŽEL SE 0.

   

  Usneseníč 7 bylo schváleno.

   

  8) ZÁVĚR

  Na závěr pan starosta ukončil schůzi a poděkoval za účast.

   

  Přílohy zápisu:

  1)prezenční listina

  2)Závěrečný účet Obce Drunče za rok 2011

  3)Zápis z přezkumu hospodaření za 2011

  4)rozpočtové změny č1

   

  Zápis byl zhotoven dne 15.6.2012

   

  Zápis bude zveřejněn na elektronické úřední desce.

   

  Zapisovatel:Hana Turková

   

  Ověřovatel:Jan Petřík dne 15.6.2012

   

  Ověřovatel:Jiří Skůpa    dne  15.6.2012

   

  Starosta obce Drunče   dne 15.6.2012          

   

                                                                                                        Razítko obce


  Copyright (C) 2007 Obec Drunče
  Všechna práva vyhrazena

  nahoru | přidat k oblíbeným