Obec Drunče

 • Aktuality
 • O obci
 • Okolí obce
 • Úřední deska
 • Odkazy
 • Kontakty
 • Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání Obce a Obecního úřadu

  • zák č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
  • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • zák.. č. 268/1949 Sb., o matrikách
  • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
  • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
  • zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
  • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
  • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
  • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
  • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
  • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
  • zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích
  • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
  • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
  • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
  • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
  • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
  • vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
  • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  • obchodní zákon č. 513/1991 Sb.
  • zákoník práce č. 65/1965 Sb.

  Copyright (C) 2007 Obec Drunče
  Všechna práva vyhrazena

  nahoru | přidat k oblíbeným